Covid-19k eragindako langile autonomoentzat

Maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege-dekretuko autonomoei laguntzeko neurri berriak. Prestazioak ekainaren 1etik aurrera.

 ⚠ Kasu guztietarako ikuspuntu komuna: ⚠

Prestazio hauek ez dira bateragarriak Gizarte Segurantzako beste prestazio batzuekin, hala nola behin-behineko desgaitasunagatiko baja, aitatasun eta amatasun baimenak, eta abar, zeinak lanarekin bateraezinak diren.

Lanarekin bateragarriak diren Gizarte Segurantzako prestazioekin ere bateraezinak dira, salbu eta aldez aurretik dagoeneko jasotzen zituen prestaziorik ez badira.

Edonola ere, nahitaezko eskakizuna da Gizarte Segurantzaren kuotak ordainduta izatea; bestela, mutualitateak eskatuko dizu eguneratu dezazula 30 egunen barruan (ezingo da luzatu epe hori) prestazioa osorik hartzekotan.

Prestazio Ekonomikoak, 11/2021 Errege Lege-dekretuan araututakoak

1. Autonomoa naiz; egiaztatu dut hilabete batzuren prestazioa kontsumitu gabe dudala, zeren eta langile autonomoen jardun etete (CATA) moduan kotizatzen dut eta ez ditut kontsumitu sortu ditudan prestazio guztiak

Nolako prestazioak eska ditzaket?

Norbere kontu lan egitearekin bateragarria den jardun etetearen prestazioa (11/2021 EDaren 7. art.)

Eskakizunetako bat ez baduzu betetzen, 3. inprimakiko prestazioa eskura zenezake

Nolako eskakizunak ditu?

Ziurtatu behar da 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoan fiskalki konputagarriak diren sarreretan % 50eko gutxitzea izan duzula 2019ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoaren aldean, orobat 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoan ez lortu izana fiskalki 7.980 eurotik gora konpuntagarria den errendimendu garbirik.

Diru sarreraren gutxitzea kalkulatzeko, kontuan hartuko da 2019ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoan altan egondako bolada eta 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoarekin konparatuko da. Ez baduzu jarduerarik izan 2019ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoko egun bakar batean ere, ezingo duzu prestazio hau jaso.

Beharrezkoa da prestazioa jasotzen hasi aurretik gutxienez 12 hilabete kotizatuta izatea jarduna ETETEA estaltzeagatik, baldin eta aurretik ez baduzu prestazio hori jaso:

  • 2020ko urrikoa jaso bazenuen, gutxienez 24 hilabete kotizatuta beharko dituzu jarduna ETETEAGATIK.
  • 2020ko urrikoa eta 2021eko otsailekoa jaso bazenituen, gutxienez 30 hilabete kotizatuta beharko dituzu jarduna ETETEAGATIK.
  • 2021eko otsailekoa jaso bazenuen, gutxienez 18 hilabete kotizatuta beharko dituzu jarduna ETETEAGATIK.

💰 Zenbatekoa da prestazioa?

Prestazioa jasotzen hasi aurreko 12 hilabeteen kotizazioaren batez bestekoa oinarri hartuta, horren % 70 ordainduko dizu mutualitateak, gehi kontingentzia arruntengatiko kotizazioa, 2021eko irailaren 30era arte, non eta ez dion interesdunak uko egiten.

Autonomoek alta emanda egon behar dute Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian, eta kotizatzen aritu prestazioa jaso bitartean.

📆 Noiz arte dut aukera hura eskatzeko?

Prestazioa ekainaren 1etik jasotzeko, ekainaren 21era arte eskatu ahalko da, egun hori barne.

Ekainaren 22tik aurrera egindako eskaerek eskaera egin eta ondoko hilabeteko lehen egunean jasoko dute prestazioa.

💬  Enpleguaniztuna naiz, eta araubide orokorrean ere banago:

Eska dezaket prestazioa?

Bai, dena den, eskakizun gehigarri batzuk daude, hala nola norbere kontura fiskalki konputagarriak diren sarrera garbiak + besterentzat arituta jasotako diru sarrera gordina EZ izatea LGS halako 2,2 baino handiagoa (aparteko soldaten zati proportzionala barne), eta norbere kontura arituta diru sarrera gordinak EZ izatea LGS baino 1,25 handiagoak, aparteko soldaten zati proportzionala barne.

Zenbatekoa izango da prestazioa kasu horretan?

Kolektiboari dagokion kotizazio minimoaren oinarriaren % 50 ordainduko zaio, ez egiazko kotizazioaren % 50, gutxienekoa baino handiagoa izanda ere.

💰 Nor arduratuko da Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiko kotizazioez?

Prestazioa eskatzen duenak jarraitu behar du kuotak ordaintzen Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari.

Lankidetzan aritzen den mutualitateak langileari ordainduko dizkio jarduera eteteagatiko prestazioa eta bere kontingentzia arrunten kotizazioei dagokiena.

💻 1. Web Inprimakia


2. Autonomoa naiz eta agintaritza eskudunak nire jarduera guztiak bertan behera utzi ditu.

Nolako prestazioak eska ditzaket?

Prestazioa jarduera bertan behera utzi izanagatik, agintaritza eskudunaren ebazpen bidez.
(11/2021 EDko 6. art.)

Nolako eskakizunak ditu?

Afiliatua egotea jarduera bertan behera uzteko ebazpena eman baino gutxienez hogeita hamar egun natural lehenagotik eta, nolanahi dela ere, hura hasi baino lehen, 2021eko ekainaren 1a baino lehen dekretatuko balitz.

💰  Zenbatekoa da prestazioa?

Jarduera bertan behera utzi ondoko egunean, jarduera bertan behera utzi eta 21 egun naturalen barrenean aurkezten bada, kotizazio oinarriaren % 70 ordainduko da, edo % 40, baldin eta beste hartzaileren bat badago bizi den familia unitatean lehen mailan.

Lau hilabete iraungo du gehienez ere, neurriak bertan behera gelditzen diren hilabeteko azken egunean bukatuko delarik horretarako eskubidea edo 2021eko irailaren 30ean, data hori aurrerago badator.

Muga egunetik kanpo aurkezten bada, eskaria egin eta ondoko hileko lehen egunetik ordainduko da.

📆  Noiz arte dut aukera hura eskatzeko?

Jarduera ixteko erabakia edo ebazpena indarrean sartu eta lehen hogeita bat egun naturalen barrenean eskatu beharra dago, edo ekainaren 21a baino lehen, baldin eta jarduna bertan behera uzteko erabakia 2021eko ekainaren 1a baino lehen hartzen bada eta ez bada ari jasotzen urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuaren 5. artikuluan datorren ezohiko prestazioa.

💬  Enpleguaniztuna naiz, eta araubide orokorrean ere banago:

Eska dezaket prestazioa?

Prestazioa bateraezina izango da besterentzat lanean arituta jasotako ordainarekin, salbu eta besterentzako arituta jasotako saria lanbide arteko gutxieneko soldata baino 1,25 aldiz txikiagoa bada, aparteko soldaten zati proportzionala barne.

💬Nor arduratuko da Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiko kotizazioez?

Diruzaintzak ez du pasatuko autonomoen erreziboa.

Mutualitateak eskubidea aitortzen duenean, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari jakinaraziko dio ez diezazuten ordainagiririk zordundu eta kobratutakorik izan baldin bada, hura erregularizatzeko. Jarduera ixteko neurria hartu eta ondoko hileko lehen egunetik hasiko da kuotak ordaintzeko salbuespena, edo 2021eko ekainaren 1etik, jarduera bertan behera hori baino lehen utzi bada, eta iraungo du neurri hori indargabetzen den hurrengo hileko azken egunera arte, edo 2021eko irailaren 30era arte, data hori aurrerago badator.

💻 2. Web Inprimakia


3.Autonomoa naiz, eta, 2021eko maiatzaren 31n, 2/2021 Errege Lege-dekretuaren 6. eta 7. artikuluetan datozen jarduera eteteagatiko prestazioetakoren bat ari nintzen jasotzen, eta ez dut eskubiderik errege lege-dekretu honen 7. artikuluan datorren jarduera eteteagatiko laguntza arrunta jasotzeko – 11/2021 EDaren 8. artikulua.

Nolako prestazioak eska ditzaket?

Prestazioa jardunean diren eta 2021eko maiatzaren 31n 2/2021 Errege Lege-dekretuaren 6. eta 7. artikuluetako jarduera eteteagatiko prestazioetakoren bat jasotzen ari diren langile autonomoentzat, eta errege lege-dekretu honen 7. artikuluan datorren jarduera eteteagatiko laguntza arrunta jasotzeko eskubiderik ez dutenentzat.

Langile autonomoentzako ezohiko prestazioa jarduera eteteagatik, behar adinako kotizaziorik ez dutenentzat lanarekin bateragarria den prestazioa eskuratzeko, ez dituztelako beste eskakizun ekonomiko batzuk betetzen, edo jarduera eteteagatiko hileko prestazio guztiak kontsumitu dituztelako.

Nolako eskakizunak ditu?

Afiliatuta eta alta emanda egotea norbere kontuko dagokion erregimenean (LAAB-IAB) 2020/04/01 baino lehen.

Norbere kontuko jardueran ez izatea 6.650 eurotik gorako errendimendu fiskal konputagarri garbirik 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan.

2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoan norbere kontuko jardueran fiskalki konputagarriak diren diru sarrera apalagoak izatea 2020ko lehen hiruhilekoan baino. Diru sarreraren gutxitzea kalkulatzeko, kontuan hartuko da 2020ko lehen hiruhilekoan altan egondako bolada, eta 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan izandako sarreren parte proportzionalarekin konparatuko da. Hortaz, ez baduzu inolako jarduerarik izan 2020ko lehen hiruhilekoan, ezin duzu prestazio hau eskuratu.

💰 Zenbatekoa da prestazioa?

Kotizazio oinarriaren % 50 ordainduko da kolektiboko (ez egiazko kotizazio oinarriaren % 50, nahiz eta gutxienekoa baino handiagoa izan) edo % 40, baldin eta beste hartzaile bat badago bizi den familia unitatean lehen mailan.

📆   Noiz arte dut aukera hura eskatzeko?

Prestazioa ekainaren 1etik jasotzeko, ekainaren 21era arte eskatu ahalko da, egun hori barne, eta gehienez ere 4 hil iraungo du, irailaren 30era arte.

Ekainaren 22tik egindako eskakizunek eskaera egin eta ondoko hilabeteko lehen egunean jasoko dute prestazioa.

💬 Enpleguaniztuna naiz, eskura dezaket prestazioa?

Ez, prestazio hau ez da bateragarria besterentzat lanean aritzearekin.

🗨 Nor arduratuko da Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiko kotizazioez?

Prestazioa eskatzen duenak jarraitu behar du kuotak ordaintzen Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari.

Lankidetzan aritzen den mutualitateak langileari ordainduko dizkio jarduera eteteagatiko prestazioa eta kontingentzia arrunten kotizazioei dagokiena.

💻 3. Web Inprimakia

4. Sasoika lan egiten duen autonomoa naiz.

Nolako prestazioak eska ditzaket?

Sasoiko langileen eteteagatiko prestazioa (11/2021 EDaren 9. artikulua)

Nolako eskakizunak ditu?

a) Alta eman izana eta kotizatu izana Langile Autonomoen Araubide Berezian eta Itsasoko Langileen Araubide Berezian, norbere kontuko langile modura gutxienez lau hilabetez eta gehienez zazpi hilabetez 2018. eta 2019. urteetako bakoitzean, betiere denbora esparru horrek gutxienez bi hilabete hartzen baditu urte horietako ekainetik irailera.

b) Altan ez egon izana edo alta besterentzako langile gisa ez asimilatu izana Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean hirurogei egun baino gehiagoan 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan.

c) 2021. urteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan, ez eduki izana fiskalki konputagarriak diren 6.650 eurotik gorako diru sarrerak.

d) Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketa eguneratuta izatea. Dena den, baldintza hori ez bada betetzen, organo kudeatzaileak langile autonomoari adieraziko dio ordaindu ditzala dagozkion kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinaren barnean. Zorpekoa erregularizatuz gero, eskubide osoa izango da babesa eskuratzeko.

💰 Zenbatekoa da prestazioa?

Norbere Kontu aritzen diren Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian (edo, hala denean, Itsas Langileen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian) izandako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio oinarriaren % 70.

📆  Noiz arte dut aukera hura eskatzeko?

2021eko ekainean hasiko da sortzen, eta gehienez ere 4 hilabete iraungo du, betiere ekaineko lehen 21 egun naturalen barnean aurkezten bada. Gainerakoan, eskaria egin eta ondoko hileko lehen egunean hasiko da eragina izaten, eta ezingo du 2021eko irailaren 30a gainditu.

💬  Enpleguaniztuna naiz, eskura dezaket prestazioa?

Ez, prestazio hau bateraezina izango da besterentzako lanean aritzearekin eta Gizarte Segurantzatik jasotako beste edozein prestaziorekin, non eta ez den bateragarria norbere kontura ari den langilearen jarduerarekin. Era berean, bateraezina izango da norbere kontuko lanarekin eta jarduera itxi zaion sozietatearen partetik jasotako etekinekin, baldin eta 2021. urteko lehen erdian jasotako diru sarrerek 6.650 euroak gainditzen badituzte.

Prestazioa kobra daiteke besterentzako lanean alta emanda ez dagoen boladan, betiere 60 egun baino gehiago ez badaramatza altan besterentzako lanean 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan

🗨 Nor arduratuko da Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiko kotizazioez?

Diruzaintzak ez du pasatuko autonomoen erreziboa

Mutualitateak eskubidea aitortzen duenean, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari jakinaraziko dio ez diezaizuten ordainagiririk zordundu, eta kobratutakorik izan baldin bada, hura erregularizatzeko. Prestazioa jaso bitartean, ez da egongo kotizatzeko betebeharrik, eta langilea alta emanda egongo da edo altara asimilatua Gizarte Segurantzako dagokion araubidean. Kotizatzeko betebeharrik ez daukaten kotizazioak erakundeen gain joango dira, eta prestazioa estaltzeko erabiliko diren aurrekontuetako diruarekin ordainduko dira.

💻 4. Web Inprimakia

Webgune honek cookiak erabiltzen ditu informazioa biltzeko, gure zerbitzuak hobetzeko eta zure arakatze ohiturak aztertzeko.

Nabigatzen jarraitzen baduzu, beraren instalazioa onartzea dakar.

OK